Groepstrainingen voor kind en ouders

De ouder-kind training ofwel kanjertraining gaat uit van groei voor het kind vanuit ruimte scheppen en aansluiten bij het kind. Ouders worden zich ervan bewust dat opvoeden vanuit een coachende rol het kind laat nadenken over het eigen gedrag.  Bewustwording geeft inzicht en kracht om gedrag aan te passen. 

Voor kinderen wordt er via activiteiten, opdrachten en vertrouwensoefeningen spelenderwijs structuur geboden.  Er wordt gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 

 

De Thema’s die aan bod komen zijn vergelijkbaar met de thema’s bij de individuele begeleiding, maar richten zich nu meer op het groepsproces:

 • Zicht op eigen gedrag  en dat van anderen aan de hand van vier gedragstypen;
 • Zicht op gevoelens bij mijzelf en de ander;
 • Van wantrouwen groeien naar vertrouwen;
 • Omgaan met pestgedrag;
 • Vriendschap; 
 • Stevig staan (letterlijk en figuurlijk);
 • Complimenten vanuit kracht geven en ontvangen;
 • Vanuit vertrouwen feedback geven en ontvangen.

Interactie tussen ouders en kinderen speelt ook in de kanjertraining een grote rol. 

 

Kracht van de kanjertraining is dat er  met eenvoudige gedragstypen gewerkt wordt (4 petten staan voor 4 gedragstypen: macht, angst, onverschilligheid, kracht). Kinderen leren de gedragingen van zichzelf en anderen te zien en te interpreteren. Kinderen gaan positief over anderen en zichzelf denken. 

 

In de kanjertraining leren kinderen omgaan met pestgedrag of valse beschuldigingen door

 

 1. Hun grenzen aan te geven (stop)
 2. Hun gevoel te benoemen (het is niet leuk)
 3. Vervolgens het vervelende gedrag van de ander te negeren vanuit kracht (een motor die geen benzine meer krijgt, stopt met draaien) 

Vergoeding

Groepsbegeleiding voor kinderen  kan aangevraagd worden via de  eigen gemeente. Si-integra werkt momenteel samen met Kanjerkraan bureau voor orthopedagogiek te Epen.  Dit bureau heeft een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Maastricht. Hierdoor kunnen begeleidingstrajecten in een gemeente-arrangement opgenomen worden. Zie begeleiding kind-individueel. 

 

Een andere verwijsroute is de “huisartsenroute”. Zie ook begeleiding kind-individueel.  Op dit moment is de huisartsenroute de meest eenvoudige en meest snelle verwijsroute.  De geldstroom verloopt  in dit geval eveneens via kanjerKraan en de gemeente Maastricht. 

Groepstrainingen voor kind en leerkracht

Bijna elke leraar krijgt er in zijn of haar carrière mee te maken: de klas waar geen greep op te krijgen is.

Si Integra biedt  een sociaal programma voor groepen waarin de interactie tussen leerlingen onderling en/of de interactie met de leerkracht niet prettig of zelfs storend verloopt, “pittige groepen”. Dit programma legt in eerste instantie de nadruk op het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in groepsverband.  Daarnaast krijgt de leerkracht de mogelijkheid om in te zoomen op zijn/haar professionele interactiepatronen. Indien wenselijk wordt  hierbij een camera gebruikt om  - letterlijk - de interactie in beeld te brengen (Beeldcoachen of Video Interactie Begeleiding).

 

De kracht van Si Integra is dat het geboden programma  niet standaard is, maar afgestemd wordt op wat er nodig is voor deze specifieke groep en deze leerkracht. Si Integra betrekt de leerlingen en de leerkracht ook bij het opstellen van doelen voor de groep. Het programma, zoals hierboven geschetst kan ook ingezet worden voor groepen kinderen binnen de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

 

Als dat aan de orde is wordt pestgedrag uitgewerkt. Hierbij is het zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten van groot belang inzicht te krijgen in de patronen zoals de groep die in de loop der jaren opgebouwd heeft:

 • Wie staat bovenaan in de rangorde;
 • Wie zijn de pesters;
 • Wie de meelopers;
 • Wie de slachtoffers?

Als dat duidelijk is zal het vooral van belang zijn om de meelopers te “ontmantelen” en de slachtoffers weer in hun kracht te krijgen. De leerlingen zullen zelf de stappen moeten zetten. In dit proces speelt de leerkracht een zeer belangrijke ondersteunde rol. Si Integra  biedt inzicht en ondersteunt het proces bij de leerlingen en de leerkracht.

Vergoeding

 

Groepstrainingen voor kinderen binnen onderwijs- of  kinderopvangsituaties zullen vergoed moeten worden via de eigen (koepel)organisatie. Wel is het mogelijk om een groepstraining/kanjertraining op locatie ( binnen de school) te verzorgen. De vergoedingen verlopen dan via individuele kinderen. Zie begeleiding kind-individueel.