Kinderen individueel

Denk hierbij aan kinderen die (tijdelijk) niet lekker in hun vel zitten of aan kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het verwerven van inzicht in hun eigen gedrag en de effecten hiervan op de omgeving. Ook kan het gaan om kinderen die ten gevolge van een gediagnostiseerde gedragsstoornis (ADHD, PDD-NOS, Autisme, Hechtingsstoornis) problemen in de interactie met andere kinderen, ouders of leerkrachten ervaren.

Met deze kinderen wordt aan o.a. de volgende thema’s gewerkt:

  • Wie ben ik;
  • Hoe ziet mijn omgeving mij;
  • Hoe krijg ik inzicht in mijn denken en voelen;
  • Hoe kan ik mijn denken en daarmee mijn voelen veranderen;
  • Van wantrouwen groeien naar vertrouwen;
  • Gedragstypen: macht, angst, onverschilligheid, kracht;
  • Stevig staan ( etterlijk en figuurlijk);
  • Complimenten vanuit kracht geven en ontvangen;
  • Vanuit vertrouwen feedback geven en ontvangen.

Als dat aan de orde is wordt pestgedrag uitgewerkt. Daarnaast blijkt pesten vaak een ingewikkeld groepsproces, dat aangepakt dient te worden binnen de groep. Het is dan ook van groot belang om zowel met ouders als met leerkrachten samen te werken (zie ook groepstrainingen voor ouders en kinderen en groepstrainingen voor leerkrachten en kinderen). 

 

Si integra gaat altijd te werk vanuit de kracht van het kind en past haar werkwijze  aan, aan  wat het kind nodig heeft. Er kunnen gesprekken gevoerd worden, waarbij de begeleider een open, luisterende houding aanneemt. Kinderen tekenen hun thema’s of spelen ze uit. Soms  wordt er uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de boven genoemde thema’s. Kinderen verwerken dan de uitleg aan de hand van werkbladen.  Het kan ook nodig zijn dat kinderen meer actie nodig hebben om zich te kunnen uiten of hun problemen te verwerken. Er wordt dan gezocht naar actieve mogelijkheden, zoals samen rennen, een boswandeling maken, een hut bouwen of spelen met de honden.  De landelijke situering van Si Integra maken de laatste activiteiten goed mogelijk. 

De taal van de petten (vanuit de kanjertraining) maakt het eigen gedrag en het gedrag van anderen snel inzichtelijk. Door in deze taal te leren spreken en de petten (gedrag) een plek te geven, leren kinderen beter omgaan met het gedrag van andere kinderen en ook van volwassenen. Ze leren ook beter inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. 

 

Kinderen mogen ook zelf aangeven waaraan zij willen werken. Kinderen bepalen mede hun eigen doel. 

Si Integra werkt, in overleg met ouders en school, individueel met het kind op de school en tijdens schooluren. Soms wordt er gekozen voor de werkomgeving in Nuth of werkt de begeleider in de thuissituatie met het kind. 

 

De contacten met ouders en leerkrachten worden onderhouden door frequente gesprekken. Na elke begeleidingssessie maakt de begeleider een kort verslag. Dit verslag wordt via E-mail verstuurd naar de ouders. De ouders kunnen er dan voor kiezen om de verslaglegging ook met school te communiceren. 

 

Vergoeding

Individuele begeleiding   voor kinderen  kan aangevraagd worden via de  eigen gemeente. Si Integra werkt momenteel samen met Kanjerkraan bureau voor orthopedagogiek te Epen.  Dit bureau heeft een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Maastricht. Hierdoor kunnen begeleidingstrajecten- indien gehonoreerd door de regisseur van de gemeente- in een gemeente-arrangement opgenomen worden.

Si Integra in samenwerking met Kanjerkraan regelen dan de vergoeding met de gemeente Maastricht.  Alle betrokkenen worden door de  regisseur van de eigen gemeente  uitgenodigd in een RTO (ronde tafel overleg) en vanuit dit overleg wordt een behandelplan opgesteld. 

Een andere verwijsroute is de “huisartsenroute”. Indien de huisarts een verwijzing uitschrijft voor begeleiding door Kanjerkraan, (met Si Integra als onderaannemer), kan het traject direct gestart worden, zonder dat er een RTO plaatsvindt. Op dit moment is de huisartsenroute de meest eenvoudige en meest snelle verijsroute.  De geldstroom verloopt  in dit geval eveneens via kanjerKraan en de gemeente Maastricht. 

 

Si Integra zal in 2017 een eigen DVO met de gemeente Maastricht aanvaarden.