Groepstrainingen voor kinderen en ouders

Ouders die merken dat de omgang met hun kind niet loopt zoals ze dat zouden willen, ouders die het gevoel hebben dat opvoeden te veel stres betekent, ouders die ondervinden dat hun kind wel hele speciale

opvoed-behoeften heeft, kunnen zich samen met hun kind aanmelden voor een ouder-kind training ofwel een kanjertraining.

 

De Thema’s die aan bod komen zijn vergelijkbaar met de thema’s bij de individuele begeleiding, maar richten zich nu meer op het groepsproces:

 • Zicht op eigen gedrag en dat van anderen aan de hand van vier gedragstypen;
 • Zicht op gevoelens bij mijzelf en de ander;
 • Van wantrouwen groeien naar vertrouwen;
 • Omgaan met pestgedrag;
 • Vriendschap; 
 • Stevig staan (letterlijk en figuurlijk);
 • Complimenten vanuit kracht geven en ontvangen;
 • Vanuit vertrouwen feedback geven en ontvangen.

In de kanjertraining leren kinderen omgaan met pestgedrag of valse beschuldigingen door

 

 • Hun grenzen aan te geven (stop)
 • Hun gevoel te benoemen (het is niet leuk)
 • Vervolgens het vervelende gedrag van de ander te negeren vanuit kracht (een motor die geen benzine meer krijgt, stopt met draaien) 

De kanjertrainingen worden altijd in samenwerking met KanjerKraan, bureau voor orthopedagogiek gegeven. 

De kracht van de ouder-kind trainingen die Si Integra samen met KanjerKraan verzorgt:

 •  Uitgaan van groei van het kind door ruimte te scheppen;
 • Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind;
 • Opvoeden vanuit een coachende rol biedt meer mogelijkheden;
 • Bewustwording van eigen gedrag en eigen kansen.

Vergoeding

Het verwijstraject voor de begeleiding van ouders in groepsverband loopt via de groepstraining voor kinderen en ouders. Er wordt (via de eigen gemeente of via de huisarts) een groepsbegeleidingstraject aangevraagd voor het kind.  Zie begeleiding kind groep.